Functii si atributii

Oficiul coordonează şi supraveghează activităţile de adopţie şi realizează cooperarea internaţională în domeniul adopţiei.

Oficiul este autoritatea centrală română însărcinată să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, denumită în continuare Convenţia de la Haga.

Oficiul are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia adopţiei prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei.

În conformitate cu dispoziţiile art. 15 din Convenţia Europeană revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, Oficiul Român pentru Adopţii se desemnează ca autoritate naţională căreia i se pot adresa cererile formulate în temeiul acestui articol din convenție.

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul adopţiei, Oficiul îndeplineşte următoarele funcţii:

 •  de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul adopţiei, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu;
 •  de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul adopţiei;
 • de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în materia adopţiei cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;
 • de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz.

Oficiul Român pentru Adopţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • ·                              constituie evidenţa centralizată a copiilor pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii de adopţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • ·                              ţine evidenţa cererilor familiilor sau ale persoanelor care şi-au manifestat dorinţa de a adopta copii şi care sunt apte să adopte;
 • ·                              îndrumă şi sprijină în mod corespunzător aceste familii sau persoane în vederea efectuării procedurii necesare adopţiei;
 • ·                              încheie acorduri de colaborare cu autorităţile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atribuţii în domeniul adopţiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;
 • ·                              autorizează organismele private străine şi române să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei;
 • ·                              recomandă direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului familii ori persoane care doresc să adopte;
 • ·                              efectuează notificările şi comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004;
 • ·                              urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator sau familia adoptatoare străină, pe o perioada de cel puţin 2 ani de la încuviinţarea unei adopţii internaţionale, prin autoritatea publică centrală competentă sau organizaţia acreditată ori autorizată din statul primitor;
 • ·                              transmite instanţelor judecătoreşti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc să adopte copii aflaţi în evidenţa sa, în cazul adopţiei internaţionale;
 • ·                              participă în cauzele care au drept obiect soluţionarea cererilor privind încuviinţarea adopţiei internaţionale aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • ·                              stabileşte măsurile necesare pentru evitarea încuviinţării unor adopţii supuse eşecului, a obţinerii oricăror foloase materiale necuvenite şi a oricăror tendinţe de trafic de copii;
 • ·                              eliberează certificate care atestă că adopţia a fost încuviinţata conform normelor impuse de Convenţia de la Haga;
 • ·                              depune diligenţele necesare pe lângă autorităţile statului al cărui cetăţean a adoptat un copil aflat în evidenţa sa, pentru ca acesta să beneficieze de garanţiile şi normele echivalente celor existente în cazul unei adopţii naţionale;
 • ·                              ţine evidenţa centralizată a tuturor adopţiilor încuviinţate;
 • ·                              elaborează proiecte de acte normative, norme şi metodologii în domeniul adopţiei.
 • ·                              asigură controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi organismele private şi propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârşirea abaterilor constatate;
 • ·                              monitorizează şi controlează respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne;
 • ·                               ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul adopţiei, la care România este parte;
 • ·                               sprijină copiii adoptaţi în demersurile lor de a-şi cunoaşte originile şi propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private
 • Oficiul îndeplineşte orice alte atribuţii în materia adopţiei prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, în tratatele la care România este parte sau în acordurile de colaborare pe care le încheie cu autorităţile publice din alte state.
 • În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi atingerii scopului pentru care a fost înfiinţat, Oficiul colaborează cu autorităţile publice române şi străine, cu organizaţiile internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice străine care desfăşoara activităţi autorizate în domeniul adopţiei, în orice probleme de interes reciproc.

 

Noutati
16 04 2014
Manualul părinților adoptivi   Manual...citeste tot
10 04 2014
Postere promovare adopție   Posterele de promovare a adopției - 2014 ...citeste tot
Sondaje
Ar fi bine ca parintii adoptivi sa ii spuna copilului, cat mai curand, ca a fost adoptat?

da nu


Total voturi: 5790

: da:4901 | nu:889